Make your own free website on Tripod.com

Assalamualaikum all netters yang disayangi.......
Hayatilah petua-petua untuk diamalkan oleh ahli-ahli yang cintakan perjuangan (jihad) dan kebenaran.

                    Amal Jama'iyy - Suatu Rumusan  

PENDAHULUAN

Amal Jama'iyy bukan sekadar suatu keperluan suasana semasa tetapi adalah tuntutan syar'ie khususnya dalam konteks gerakan dakwah dan perjuangan Islam seluruhnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh,

Firman Allah S.W.T....... "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang berjaya."

                                                   Ali Imran 104

Ayat tersebut tidak hanya mengandungi perintah berdakwah (asalkan berdakwah saja) tetapi sekaligus mengandungi penekanan terhadap kaedah dakwah yang harus dilaksanakan menerusi wadah ummah yakni jamaah pendakwah. Tegasnya, kejayaan gerakan dakwah memerlukan keujudan jamaah yang memahami. menghayati dan memperjuangkan Islam menerusi amal jama'iyy yang tersusun rapi.

Status syar'ienya, amal jama'iyy diperjelaskan lagi dengan ayat,

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh."

                                                        As Saff 4

Ayat ini tidak hanya sekadar menyatakan keutamaan mereka yang berperang atau berjuang (asal berperang dan berjuang saja) tetapi sekaligus menyatakan sifat dan cirinya yang berbentuk saff, front atau angkatan yang utuh dan padu. Ungkapan bunyanun marsus (bangunan yang tersusun kukuh) bukan sekadar perbandingan umum (tashbih 'am) tetapi lebih merupakan pengambaran hakikat dan ciri asasi jamaah dengan jalinan perhubungan yang erat dan akrab di kalangan ahlinya, baik perhubungan emosi mahupun perhubungan tindakan dalam suatu skema kerja yang tersusun dan menjurus kepada matlamat yang tertentu dan terencana.

Maulana Abul A'la Al-Maududi rahimahullah dalam suatu amanatnya kepada para da'i yang bergerak dalam wadah jamaah menyatakan bahawa seorang mujahid dakwah tidak memada sekadar mempunyai keunggulan sifat-sifat fardiyyah (individual). Tetapi di samping itu dia masih perlu mempunyai sifat-sifat jama'iyyah yang baik untuk memungkinkannya menyesuaikan diri dengan peranannya sebagai suatu unit dari sebuah jentera jamaah dengan segala rangkaian sistem, skema dan rencananya. Sifat-sifat jama'iyyah yang baik seperti ta'ah (kepatuhan), ta'awun (kerjasama), tanasuh (nasihat-menasihati) dan tawasiyy (pesan-memesan dengan kebenaran dan kesabaran) akan menjamin ujudnya keseragaman, perpaduan dan keharmonian dalam seluruh gerakan jentera jamaah.

               # Amal Jama'iyy - Erti dan Ciri #

Amal Jama'iyy dapat dierti dan dicirikan sebagai kegiatan-kegiatan yang lahir bersumber dari sesuatu jamaah yang teratur (berorganisasi), menepati skema tertentu dan menjurus ke arah matlamat tertentu. Kegiatan jama'iyy tidak semestinya dijalankan oleh eluruh anggota jamaah, tetapi mungkin ianya hanya dijalankan oleh seorang anggota jamaah. Dalam konteks gerakan Islam, kegiatan tersebut harus pula bersifat syar'ie dengan status minimanya mubah (harus) termasuk apa yang diharuskan oleh Islam dalam keadaan darurah atau dalam bentuk rukhsah (keringanan) sama ada keharusan tersebut di dasarkan kepada nas nyata atau kepada ijtihad.

Seluruh kegiatan jamaah harus disusun dan direncanakan serapi mungkin kerana kedua-duanya (tanzim dan takhtit) adalah merupakan suatu kemestian sebagai jalan untuk menjayakan cita-cita Islamiah yang didukung oleh jamaah. Berdasarkan kepada kaedah syara'......

       "ma la yatimmu l-wajibu illa bihi fa huwa wajib."

(Ertinya......sesuatu yang hanya dengannya terlaksana sesuatu yang wajib maka ianya turut menjadi wajib.) maka perencanaan kegiatan jamaah adalah wajib dari sudut syara'.

Kegiatan berencana dan berstrategi di samping bertawakkal bulat kepada Allah adalah merupakan jejak sunnah para Nabi a.s. sebagaimana yang diabadikan sejarahnya dalam Al-Quranul Karim. Antaranya ialah perencanaan strategi Nabi Ya'qub a.s. sepertti yang terungkap dalam Firman Allah S.W.T........

"Dan Ya'qub berkata, "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, tetapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan, namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada (takdir) Allah, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadaNyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepadaNya sahaja orang-orang yang bertawakkal berserah diri."

"Dan ketika mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka (cara yang mereka lakukan itu) tiada melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui."

                                                    Yusuf 67-68

Al-Quran juga mencatatkan perencanaan ekonomi untuk jangka waktu lima belas tahun oleh nabi Yusuf a.s.........

"Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan."

"Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memerah anggur."

                                                     Yusuf 47-49

Sungguhpun sumber perencanaan-perencanaan tersebut adalah ilham dari Allah dan bukan bermaksud kita untuk memudahkannya ke murtabah perencanaan akal rendah manusia, tetpi hakikat itu tidak menjejaskan deduksi (istinbat) bahawa perencanaan masa depan adalah suatu yang masyru'.

Sirah perjuangan Rasulullah S.A.W.(segala tahap yang dilalui dan segala langkah yang diambil) tidak dilakukan dengan mendadak, rambang dan sewenang-wenang. Tetapi semuanya diputus dan direncanakan dengan teliti dan rapi. sebagai contoh ialah langkah penghijrahan ke Habasyah (tidak ke negeri lain yang berdekatan, tidak ke mana-mana bumi Arab, tidak semua pengikutnya diperintahkan berhijrah dan Junjungan sendiri tidak ikut serta. Demikian pula dengan penghijrahannya ke madinah) dilakukan secara beransur-ansur, bersembunyai dahulu di Gua Thur selama tiga hari, dibuatnya penentuan peranan (Abu Bakar as-Siddiq r.a. sebagai teman pengiring, Abdullah ibn Urayqat sebagai pemandu jalan yang tidak biasa dilalui oleh Quraysh), Asma binti Abu bakar sebagai pembekal makanan, Abdullah ibn Abi Bakr sebagai pelopor berita dan Amir ibn Fuhayrah sebagai penggembala kambing di sisi gua. Pengamatan yang teliti terhadap segala fakta-fakta ini akan menyerlah hakikat adanya perhitungan yang matang dan perencanaan yang rapi.

Keharusan tanzim dari sudut syara' diperjelas lagi sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. yang memerintahkan pengangkatan seorang ketua dalam perjalanan yang disertai oleh tiga orang. Jika suatu perjalanan yang sedemikian dekat dengan penyertaan dengan penyertaan yang sedemikian kecil memerlukan perlantikan seorang ketua, maka apa lagi sebuah jamaah harakiah yang tentunya lebih kompleks dengan keahlian yang sedemikian besar dan matlamat jangka panjang yang sedemikian jauh menuju ke arah perubahan cara hidup secara total.

Jelas kiranya bahawa soal qiyadah, imarah atau pimpinan dengan segala hak dan kewajipannya (yang dalam hal ini merupakan ciri asasi tanzim) adalah suatu yang masyru'. Bagaimanapun, pimpinan yang bersifat demikian harus pula memenuhi beberapa persyaratan yang antaranya termasuklah pemilihan yang bebas dan bay'ah yang sihat (bersih dari sebarang bentuk tekanan dan tipu helah).

Pimpinan dalam jamaah Islamiah pada dasar pokoknya harus berbentuk "fardiyy" (perseorangan) kerana memang bentuk inilah yang diisyaratkan oleh lafaz lahir nas-nas yang berkenaan dan demikian juga contoh-contoh precedent dalam sejarah Islam. Di samping itu bentuk pimpinan perseorangan dirasakan lebih berkesan khususnya dari segi kecepatan bertindak dan kecekapan pengurusan. Bagaimanapun dalam keadaan-keadaan tertentu dan untuk maslahah-maslahah tertentu pimpinan kolektif (qiyadah jama'iyyah) adalah diharuskan umpamanya untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya perpecahan, kerana ketiadaan calun yang cukup berkelayakan atau lain-lain.

Pimpinan yang bersifat syariyy juga harus mengamalkan dasar Syura, kerana menurut pendapat yang lebih kuat (ar-ra'yu 'r-rajih) di kalangan Ulama' hukum pengamalan syura adalah wajib. Ini di dasarkan kepada alasan bahawa salah satu nas yang berhubung dengan syura meletakkannya di samping dua rukun Islam yang penting iaitu solah dan zakah sehingga membawa implikasi bahawa syura adalah salah satu sifat atau syarat asasi seorang Muslim Mu'min. Sementara itu satu lagi nas tentang hal ini adalah berbentuk perintah (bi sighati'l amr). Sekalipun tidak ada kesepakatan Ulama' sama ada pimpinan wajib patuh atau tidak kepada keputusan syura tetapi setidak-tidaknya kewajipan mengamalkan syura itu sendiri membawa kesan minima bahawa pendapat ramai harus diminta dan diambil kira.

Sehubungan dengan ini berbai'ah persetiaan untuk taat dan mendukung segala tanggungjawab adalah juga suatu tuntutan syara'. Bai'ah adalah suatu Sunnah Nabawiyyah yang tercatat dalam sirahnya seperti Bai'atul Aqabah (pertama dan kedua) dan Bai'atur Ridwan. Antara nas yang berhubungan dengan hal ini ialah Hadis Rasulullah S.A.W........

"Dari Ubadah ibni Samit r.a., katanya...."Pernah kami mengikat janji setia (bai'ah) terhadap Nabi S.A.W. supaya kami patuh dan taat kepada perintah dalam waktu susah dan senang, dalam waktu rajin dan malas. Kami berjanji akan tetap setia sekalipun sampai pilihan orang lain jatuh di atas diri kami dan kami berjanji tidak akan mengambil (merebut) kekuasaan dari ahlinya. Dan kami berjanji mengatakan yang haq di mana saja kami berada. Kerana Allah kami tidak takut akan celaan orang yang mencela."

                                                 Bukhari dan Muslim

Sementara itu dalam konteks sejarah gerakan Islam mutakhir, al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna telah mengemukakan rumusan sepuluh rukun Bai'ah untuk diamalkan dalam Jama'atul Ikhwanil Muslimin iaitu kefahaman, keikhlasan, amal, jihad, pengorbanan, ketaatan, ketahanan, kebulatan, persaudaraan dan kepercayaan.

Kewajipan melantik pimpinan dengan sendirinya membawa pula kepada kewajipan mentaatinya kerana perlantikan pimpinan dalam konteks jamaah Islamiah bukan sekadar soal teknikal tetapi suatu prinsip syar'ie yang harus dipenuhi segala tuntutannya. Ketiadaan taat akan mendedahkan jamaah kepada ribut fitnah dan bencana maksiat. Oleh kerana perlantikan pimpinan itu sendiri suatu yang wajib syar'ie maka mentaatinya juga adalah wajib syar'ie sebagaimana yang ditegaskan oleh Firman Allah S.W.T........

"Hai orang-orang yang berIman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu......."

                                                        An Nisa' 59

Sementara itu Rasulullah S.A.W. pula bersabda.......

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi S.A.W. sabdanya, "Barangsiapa yang mentaati aku maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang mengingkari aku, maka sesungguhnya ia telah mengingkari Allah. Dan barangsiapa yang mentaati amirku, sesungguhnya ia telah mentaati aku. Dan barangsiapa yang mengingkari amirku, maka sesungguhnya ia telah mengingkari aku."

                                                  Bukhari dan Muslim

Ketaatan dalam konteks ini harus timbul dari kerelaan setulus ikhlas hati dan bersih dari sebarang bentuk tekanan luar. Ianya dilakukan dalam rangka kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah yang kerananya ia diganjari pahala. Kepatuhan kepada pemimpin tidak seharusnya dirasakan sebagai penjejasan maruah dan harga diri. Motif segala perlakuan adalah seutuhnya kerana Allah dan Allah tidak menilai sesuatu amal perbuatan berdasarkan tinggi rendah jawatan yang disandang tetapi berdasarkan ketulusan niat masing-masing. Mungkin Allah menerima amal bakti dari barisan belakang tetapi tidak menerima dari barisan hadapan dan mungkin pula sebaliknya. Dengan pengertian ini sikap tidak taat hanya mungkin timbul dari barah ananiyah, ego dan angkuh yang masih menguasai diri.

Kegiatan-kegiatan amal jama'iyy harus berpandukan minhaj yakni skema tertentu yang merangkumi kaedah, cara dan pemeringkatan kerja. Cara bekerja (uslubul 'amal) dalam konteks jamaah Islamiah harus di dasarkan kepada prinsip-prinsip tertentu termasuk :-

a. Keselarasannya dengan kehendak syara' atau sekurang-kurangnya    tidak bertentangan dengan syara'. Pencapaian matlamat yang murni    harus melalui jalan yang juga murni. Atas prinsip ini Islam tidak    dapat menerima dasar  "al-ghaiyah tubarrirul wasilah" (tujuan  menghalalkan cara.

b. Kesesuaiannya dengan kemampuan jamaah dan suasana persekitaran.

c. Sifat elastis - kesediaan untuk mengalami jangkamasa panjang jika    keadaan memerlukannya.

d. Dasar beransur-ansur dalam perlaksanaan.

e. Realistik - mengambil kira segala fakta dan kenyataan.

Ciri amal jama'iyy seterusnya ialah penjurusan ke arah matlamat tertentu yang dalam konteks ini ialah perlaksanaan cita-cita Islamiah iaitu penterapannya sebagai tata hidup yang sempurna menggenapi segala bidang kehidupan atau dengan ungkapan lain seperti yang dirumuskan oleh Rub'iyy ibn Amir dalam operasi ketenteraannya........

Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk membebaskan sesiapa yang dikehendakiNya dari pengabdian kepada manusia kepada pengabdian hanya kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan kelapangan akhirat dan dari kezaliman agama/ideologi (songsang) kepada keadilan Islam."

Amal jama'iyy sebagai program gembelingan tenaga ke arah menjayakan cita-cita Islamiah memerlukan dokongan para kader dan sokongan ummat. Oleh itu gerakan Islam harus dapat mengimbangi di antara pembinaan barisan kader "as-Safwatul Mukhtarah" yang merupakan tenaga teras dalam jamaah dengan usaha meratakan kesedaran Islam "al-Wa'yul Islami" di seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini kita tidak punya pilihan untuk mengambil yang satu dengan meninggalkan yang lain.

Kedua-duanya harus digarap sekaligus. Barisan as-Safwatul Mukhtarah perlu dibina kerana hanya dari mereka sahajalah kita dapat mengharapkan kesetiaan dan kesanggupan yang seutuhnya dalam menghadapi segala ranjau risiko dan cubaan perjuangan. Sejarah peperangan Hunain yang tercatat dalam sirah Rasulullah S.A.W. adalah merupakan peristiwa precedent yang harus diambil i'tibar bahawa golongan teras inilah yang membawa survival gerakan Islam dan bukan golongan awam yang berkuantiti puluhan ribu tetapi berkualiti serapuh buih "ka guta'is sail".

Bagaimanapun hakikat tersebut tidak pula bererti bahawa golongan massa tidak perlu diberi perhatian. Gerakan Islam juga harus bersifat "jamahiriyyah" bertapak dan berakar ditengah-tengah masyarat kerana masyaratlah yang merupakan gelanggang dakwah dan medan amal jama'iyy. Gerakan Islam bukan kelompok kecil, terpencil dan terasing di menara gading asyik sendiri dengan istilah-istilah bombastic, sedang masyarakat keliling tidak menyertai, tidak bersimpati, malah mungkin tidak menyedari keujudannya.

Firman Allah Ta'ala.......

"Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara yang benar dan kurniakanlah aku dari sisiMu kekuasaan yang menolong."

                                                        Al Isra' 80

Wallah hu ta'ala a'lam.......

Abdul Jamil Lam Al-Qadiri